Angående stadgeändringen

ÄNDRING AV STADGAR

Sedan föreningen registrerade sina nuvarande stadgar 2010 har flera lagändringar genomförts.Styrelsen har därför bett Sbc:s jurist Patrik Esfandi att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram förslag till nya stadgar.

Förslag till nya stadgar bifogas kallelsen till Föreningsstämman den 18 april 2018 och beslut om nya stadgar kommer att behandlas på stämman. De föreslagna nya stadgarna är mer omfattande än de nuvarande och förutom förslaget till nya stadgar bifogas även Patrik Esfandis kommentarer till stadgeförslaget.

Om alla lägenheter är företrädda (personligen närvarande eller genom fullmakt) och alla röstar för bifall kan beslutet fattas på stämman. Om däremot alla lägenheter inte är företrädda eller om samtliga inte bifaller förslaget krävs ytterligare en föreningsstämma för att behandla stadgeförslaget under förutsättning att minst hälften av närvarande röstande medlemmar (inkl. fullmakter) säger ”JA” till stadgeändringen.

All information om årets föreningsstämma och ändringen av stadgarna finns samlad på den här sidan: Föreningsstämmor

Styrelsen för Brf Slottsträdgården