Kallelse till extra föreningsstämma

Brf Slottsträdgården

 

Kallelse till extra föreningsstämma för beslut om nya stadgar.

Datum: Söndag 26 augusti 2018

Tidpunkt: 19.00

Lokal: Gemensamhetslokalen

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Beslut avseende styrelsens förslag till stadgeändring.
  Vid ordinarie årsstämma 18/4 2018 nåddes enkel majoritet, Samtliga närvarande röstade för styrelsens förslag till nya stadgar. Beslutet på denna extra årsstämma kräver att två tredjedels majoritet av de närvarande röstande, röstar för beslutet att ändra stadgarna.Förslaget till nya stadgar bifogades den ordinarie föreningsstämman. Saknar någon förslaget så ta kontakt med styrelsen innan extra föreningsstämman.
 9. Stämmans avslutande

Västerås 2018-08-15

Styrelsen, Bostadsrättsföreningen Slottsträdgården