Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma

Datum: Onsdag den 18 april 2018

Tidpunkt: 19.00

Lokal: Gemensamhetslokalen

 

 1. STÄMMANS ÖPPNANDE
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Beslut avseende styrelsens förslag till stadgeändring enligt bilagda lydelse
 18. STÄMMANS AVLUTANDE
 19. Övriga informations- och diskussionspunkter

Västerås 2018-03-21

Styrelsen, Bostadsrättsföreningen Slottsträdgården

Årsredovisning delas ut så snart den kommer från tryck.

Förslag till nya stadgar

Kommentarer till nya stadgar