Kallelse till föreningsstämma

Datum:  Onsdag 2 september 2020

Tidpunkt: 18.00

Lokal: Uteplatsen i trädgården. (Vid dåligt väder ställs mötet in)

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor, samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Stämmans avslutande
 19. Övriga informations-och diskussionspunkter

Västerås 2020-08-18

Styrelsen, Bostadsrättsföreningen Slottsträdgården